Online databank rechtspraak (meestal niet elders gepubliceerd)

Elementaire Rechtspraak vzw

tijdschrift banner

10 TIJDSCHRIFTTitels EN een ONLINE DATABANK

13 Thematische Titels: Cassatie, Gwh, EHRM & HvJ: ERC, Ondernemingsrecht: ERO, Verkeersrecht: ERV, Huurrecht: ERH, Personen- en Familierecht e.a (vb. Erfrecht): ERF, Burgerlijke Procedure: ERP, Sociaal Recht: ERS, Strafrecht: ERSR, Strafvordering: ERSV, Rechtspraak voor het Notariaat: ERN, Hof van Beroep Gent - Strafrecht: ERGS, Onroerend-goed recht: EROG Cassatie e.a. 2 (vanaf nr.101 - 30 april 2021: ERC en een weekblad Het case alert: Elementaire Rechtspraak Wekelijks

In de Tijdschriften worden de trefwoorden, de resumés en de noten van de opgenomen rechtspraak gepubliceerd. De tekst van de vonnissen en arresten wordt enkel in de databank opgenomen (op hetzelfde moment als de publicatie van de tijdschriftnummers). De gepubliceerde Rechtspraak is veelal niet elders gepubliceerd en ons aanbod mag/wordt ook niet opgenomen in de databanken, overzichtswerken e.d. van de commerciële uitgevers.

Omwille van de snelheid worden de tijdschriften per email verstuurd. Omdat dit op den duur niet meer hanteerbaar is, worden ze per kalenderjaar gecumuleerd gebundeld in een gedrukt jaarboek.

Wij geven per jaar in het totaal (alle onderdelen te samen, behoudens het weekblad (min. 40 maal per jaar)) een 50 tal tijdschriftnummers uit.

Elk vonnis of arrest krijgt een uniek verwijzingssysteem bv. bij Huur: ERH 601…en zo verder volgens een oplopende nummering.

De Online Databank is enkel toegankelijk voor de geabonneerden. Ze is ook het permanent trefwoordenregister dat volgens een eenvoudig, herkenbare boomstructuur opgebouwd is.

Op dit ogenblik bevat ze ca. 8000 vonnissen en arresten en - uiteraard - groeit dit aantal wekelijks.

In de databank zijn 3 zoekmethodes mogelijk:

  • volgens de boomstructuur, die als hulp op het scherm komt en waaruit u vlotjes kunt kiezen
  • op datum bv. 3 januari 2022
  • op verwijzingsnummer bv. ERF 601

Bovendien, wanneer u op trefwoord zoekt, zal de computer meteen in de 13 onderdelen van de databank zoeken bv. de zoekterm Handelshuur zal u de resultaten geven niet alleen in Huurrecht maar ook in Ondernemingsrecht, Burgerlijke Procedure….enz. Dit voordeel is enkel voor zij die op de gehele databank geabonneerd zijn.

De databank bevat items vanaf 2009.

Hoe wij de rechtspraak verzamelen en selecteren is al even eenvoudig als uniek.

  • maandelijks gaan medewerkers langs in de griffies om er de rechtspraak te lezen en een eerste selectie door te voeren
  • we kunnen rekenen op de medewerking van tal van Voorzitters en hun magistraten
  • en uiteraard worden ook de ‘publieke’ databanken nagegaan (Juridat, GwH, EHRM, HvJ…)

De Selectiecriteria zijn de volgende:

  • wat iedereen hoort te weten
  • de casus is interessant voor de dagelijkse praktijk
  • mooie gestoffeerde motivering, nuttig nog even op te frissen

De Snelheid van publicatie is ongetwijfeld één van onze grote troeven. Slechts een paar maanden na de uitspraak is deze reeds geselecteerd, bewerkt, geannoteerd en gepubliceerd. En dan is het natuurlijk zaak dit alles toe te vertrouwen aan Uitmuntende Auteurs die kennis en ervaring verzamelen en bovendien een flinke dosis praktijkervaring hebben opgedaan. U leest hierna wie dit zijn en welke de inhoud van de tijdschriften is:

Cassatie, GwH, Hvj & EHRM

Oorspronkelijk geruggensteund door een periodische discussie binnen een college deskundigen (Professoren uit allerlei disciplines en Raadsheren bij het Hof van Cassatie), selecteerde Prof. Em. Dr. Rogier De Corte wat – na reflectie en studie - echt vernieuwend, preciserend of opmerkelijk is binnen de rechtspraak van Cassatie. Nu Rogier het wat rustiger aan wil doen – terecht na al wat hij gedaan heeft voor de Vlaamse rechtswetenschap - , heeft een lid van hogergenoemd college, Kamervoorzitter Raad van State en Prof. Eric Brewaeys, de Ere -Voorzitter van de VZW, zijn taak overgenomen. Nadien heeft Alain M. Mys de honneurs waargenomen. Sinds september 2018 worden de meest belangwekkende arresten van het GwH, het EHRM en van het HvJ eveneens geselecteerd.

Om bij te blijven ook in uw niet specialisaties, om niets te missen en omwille van de selectie. U hoeft het zelf niet meer te doen.

Onroerend goed recht

Het oorspronkelijke ‘Huurrecht’ is thans ‘Onroerend-goed Recht’ waarin Huur, Woninghuur, Handelshuur, Sociale Huur, Pacht..., maar ook Stedenbouw, Zakenrecht, Hypotheken, Mede-eigendom en Syndicus en al wat nog met onroerend-goed te maken heeft gepubliceerd wordt. De rechtspraak wordt geselecteerd en bewerkt door Alain M. Mys

Rechtspraak voor het Notariaat

Verzameld door Mr. Veerle Allaerts (KULeuven en UHasselt, binnen het notariaat wel bekend en gewaardeerd voor haar talrijke bijdragen en noten over tal van notariële materies, door Prof. Dr. Koen Byttebier, VUB en Advocaat en tevens auteur van talloze noten, bijdragen en boeken o.m. over het vennootschapsrecht (deze taken werden respectievelijk begin 2016 en medio 2015 overgenomen door de eindredacteurs), worden volgende materies behandeld: familierecht, personenrecht, erfrecht, huwelijksvermogensrecht, schenkingen en testamenten, vereffening-verdeling…vennootschapsrecht, koop-verkoop, verenigingen, bankrecht en andere aspecten van het financiële recht, relevant voor het notariaat, insolventierecht, het beroep van Notaris (wet inrichting notariaat, aansprakelijkheid…e.d.), huur, handelshuur en pacht voor zover relevant voor het notariaat. De toevoegingen over het notariaat zelf, het zakenrecht, voorrechten en hypotheken en andere voor het notariaat relevante materies worden verzocht door Astrid Van Kleef(Notarieel juriste) en Alain M. Mys, Voorzitter van de VZW, die thans de hoofdredactie en de selectie verzorgen.

Personen- & Familierecht e.a.

Huwelijk, Echtelijke Moeilijkheden, Echtscheiding, Onderhoudsbijdragen, Persoonsrechten, Jeugdrecht, E.H.R.M, Erfrecht, Huwelijksvermogensrecht, Adoptie, Ouderschap, IPR, Geesteszieken, Procedure aspecten... Veerle Allaerts is advocaat en verbonden aan de KULeuven en de U. Hasselt, gespecialiseerd in de brede domeinen van het personen en familierecht. Al jaren stelt ze haar ervaring ten dienst van haar cliënten. Haar brede waaier aan eigen casuïstiek en haar probleemoplossende attitude zijn de beste garantie voor een deskundige en vooral praktijkgerichte selectie. Haar taak werd overgenomen begin 2016 door Alain M. Mys, voorzitter van de vzw.

Ondernemingsrecht

De kennis en de interpretatie van de diverse onderwerpen van het Ondernemingsrecht is verre van gemakkelijk en haast onmogelijk bij te houden. Onder leiding van advocaat, Prof. Dr. Koen Byttebier, van Drs. Tom Wera, advocaat en Mr. Joris De Wolf, advocaat, Stefan Lievens, belastingconsulent en Maxim Van de Moortel selecteert men in volgende domeinen: Vennootschappen en Verenigingen; Insolventie, Marktpraktijken, Mededinging, Intellectuele rechten, Handelsovereenkomsten, Sectorieel ondernemingsrecht (bv. verzekeringsrecht, bankrecht…), Financieel recht, Boekhoudrecht, Fiscale aspecten (vennootschapsbelasting, BTW en voorheffingen) en uiteraard Algemeen Handelsrecht. Hun taak werd overgenomen medio 2015 door Alain M. Mys, voorzitter van de vzw.

Verkeersrecht

U weet dat uw dossier des te sterker is als u een 'Precedent' kan aanhalen. Gestart door verkeersdeskundige en auteur Frank Glorieux werd hij opgevolgd door Christophe Verwilghen, o.m. verkeersadvocaat aan de Balie te Brugge. Alle aspecten van het verkeersrecht en de dito aansprakelijkheid en verzekering komen aan bod in dit tijdschrift.

Sociaal Recht

Arbeidsrecht en Sociaal Zekerheidsrecht. Oorspronkelijk tot begin 2016 verzorgde Marijke Demedts deze selectie. Na jaar en dag advocaat in sociaal recht te zijn geweest is zij thans Raadsheer in het Arbeidshof te Gent en was eerder verbonden aan de Universiteit van Gent. Zij is tevens auteur van talrijke bijdragen en noten over sociaal recht. Intussen laten haar werkzaamheden niet meer toe zich voor dit tijdschrift ten volle in te zetten. Ad interim wordt het verdergezet door de voorzitter van de VZW tot wanneer een nieuwe auteur is gevonden.

Strafrecht

Deze selectie bevat enkel arresten van het Grondwettelijk Hof, het Hof van Cassatie en uitzonderlijk van het EHRM. De selectie, trefwoorden, resumes en desgevallend noten worden gemaakt door Raadsheer in het Hof van Cassatie, Filip Van Volsem. Sinds 2017 is zijn taak verdergezet door Alain M. Mys, voorzitter van de vzw.

Strafvordering

Deze selectie bevat enkel arresten van het Grondwettelijk Hof, het Hof van Cassatie en uitzonderlijk van het EHRM. De selectie, trefwoorden, resumes en desgevallend noten worden gemaakt door Raadsheer in het Hof van Cassatie, Filip Van Volsem. . Sinds 2017 is zijn taak verdergezet door Alain M. Mys, voorzitter van de vzw.

Inloggen

Paswoord vergeten